1/ انقلاب

درخواست حذف این مطلب
در اجتماع بزرگ ان در ورزشگاه : این جلسه بزرگ در موقعیت بسیارحساسی تشکیل شده است: ازیکطرف سیاستهای ی جهانخوار؛ ازیکطرف قدرتنمایی جوانهای مؤمن و پیروزیهای پیاپی در میدانهای مختلف؛ ازیکطرف مشکلات اقتصادی کشور و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم؛ و ازطرفی حساس شدن و به تکاپو افتادن نخبگان کشور که این وضعیت، آنها را حساس کرده و به تکاپو و تلاش فکری و عملی وادار کرده است.